Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van De Jong Glas in Lood De leveringsvoorwaarden van De Jong Glas in Lood zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 20126750 De Jong Glas in Lood is gevestigd te (4651 MP) Steenbergen aan de Gladioolstraat 2 hierna te noemen:
 • Gebruiker Artikel 1. Definities
 1. Consument: Een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 2. Gebruiker: De Jong Glas in Lood
 3. Opdrachtgever: De contractpartij van Gebruiker
 4. Overeenkomst op afstand:Een overeenkomst die gesloten wordt op afstand door gebruik making van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening. Gebruiker heeft uitsluitend een georganiseerd systeem voor verkoop via zijn webwinkel. Verkoop van zaken die niet via de webwinkel worden verkocht en opdrachten tot dienstverlening, vallen niet onder de overeenkomst op afstand.
 • Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de Gebruiker handelt als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten verleent. Gebruiker houdt zich bezig met onder meer de be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd) glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas-in-koper, tiffany, alsmede versmelting en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord (kunststofplaten met bijbehorende materialen daaronder begrepen).
 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere (vervolg)aanbieding en iedere (vervolg)overeenkomst tussen Gebruiker en (een) Opdrachtgever. 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 4. De onderhavige voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.
 • Artikel 3. Offertes / prijzen
 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen die door Gebruiker in zijn offerte zijn opgenomen zijn geldig gedurende 30 dagen na datum van de offerte.
 3. In afwijking van het onder lid 2 gestelde geldt dat Gebruiker bevoegd is om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege die na de datum van aanbieding, of de totstandkoming van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
 4. Indien, na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst, een of meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de prijzen van de Gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de Gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mede onder opgaaf van redenen, zonder dat zulks de Opdrachtgever recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Indien de Opdrachtgever een Consument is, geldt het onder lid 3 en 4 bepaalde onverkort. In het geval echter van lid 4 heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 6. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2


 • Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst/levertijd
 1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
 2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft de Gebruiker de keuze dit gedeelte alvast af te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.
 3. Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de Opdrachtgever worden voldaan binnen de in artikel 10 genoemde betalingstermijn.
 4. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten en/of te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Uit de vertraging voortvloeiende extra kosten zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 • Artikel 6. Gebreken; klachttermijnen
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien afgeleverde zaken niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 uur na aflevering aan Gebruiker te melden bij gebreke waarvan de aflevering geacht wordt correct te hebben plaatsgevonden.
 • Artikel 7. Verzend- en verpakkingskosten.
 1. De kosten van verzending en verpakking zijn te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever. De prijzen zijn gelijk aan die van de transporteur (zoals TNT). Deze prijzen zijn te raadplegen op de website van Gebruiker en gelden voor verzending binnen Nederland.
 2. Indien de verzendkosten hoger of lager uitvallen dan die welke staan aangegeven, ontvangt Opdrachtgever hierover bericht in de bevestigingse-mail die hem wordt toegezonden.
 3. Verzenden buiten Nederland wordt altijd berekend als een Priority zending.
 4. Voor thuisbezorging van afwijkende afmetingen of hele platen glas wordt er een meerprijs voor verzending gerekend. Ook dit wordt vermeld in de bevestigingsemail.

3


 • Artikel 8. Afkoelingsperiode bij kopen via de webwinkel (op afstand).
 1. De regelgeving inzake het kopen op afstand is van toepassing wanneer zaken worden gekocht via de webwinkel van Gebruiker.
 2. Nadat het door de Opdrachtgever bestelde product bij hem is afgeleverd, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Gebruiker te ontbinden. De Opdrachtgever hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 3. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Opdrachtgever dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Gebruiker te melden. De Opdrachtgever dient het product - na overleg met Gebruiker - te retourneren. De Opdrachtgever dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 4. Indien de Opdrachtgever reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Opdrachtgever de overeenkomst met Gebruiker ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze algemene voorwaarden heeft ontbonden, zal Gebruiker deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Gebruiker het door de Opdrachtgever geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Opdrachtgever terugbetalen.
 5. Gebruiker behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte of niets van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) het product reeds is geopend, gebruikt of beschadigd.
 6. Indien een product wordt geretourneerd dat een waardevermindering heeft ondergaan door bijvoorbeeld een oorzaak zoals onder lid 5 is omschreven, zal Gebruiker de Opdrachtgever hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Gebruiker heeft het recht om de waardevermindering van het product van het aan de Opdrachtgever terug te betalen bedrag in te houden.
 7. Dit artikel geldt niet voor speciaal voor de Opdrachtgever vervaardigde zaken (maatwerk).
 • Artikel 9. Honorarium
 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende gedurende de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.
 4. Het staat Gebruiker vrij om de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
 5. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief zoals bepaald in artikel 3.3 t/m artikel 3.5.
 • Artikel 10. Betaling/incasso
 1. De (restant)betaling van uitgevoerde werkzaamheden dient contant plaats te vinden op het moment van afronding van deze werkzaamheden. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd een voorschot te verlangen.
 2. De (via de webwinkel) bestelde producten dienen voorafgaand aan de levering te worden betaald. De wijzen van betaling zijn op de website van Gebruiker vermeld. De producten worden pas verzonden als het daarvoor verschuldigde bedrag alsmede de verzendkosten op de rekening van Gebruiker zijn bijgeschreven.
 3. Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat na levering wordt betaald, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim tenzij sprake is van een Consument. In dat geval zal Gebruiker eerst nog een aanmaning zenden.
 5. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Gebruiker uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
 6. Het staat de Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de zaken gedurende het eigendomsvoorbehoud van lid 5 te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te
  4


  staan aan derden of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Indien de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de factuur niet tijdig heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken, rente aan Gebruiker verschuldigd ter grootte van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 9. Indien de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Gebruiker tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg overgaat, komen alle incassokosten voor rekening van Opdrachtgever onverminderd de verschuldigdheid van rente zoals bepaald in lid 8 van dit artikel.
 10. Indien de opdrachtgever een Consument is en deze het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal eenmalig een aanmaning worden gestuurd met een laatste termijn van veertien dagen. Indien er ook na ommekomst van deze laatste termijn van veertien dagen geen betaling heeft plaatsgevonden, dan is Gebruiker gerechtigd de wettelijk toegestane incassokosten in rekening te brengen. De wettelijke regeling luidt als volgt: 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimale vergoeding van € 40,00, 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering, 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering; 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom.
 11. Niet-tijdige betaling geeft Gebruiker in alle gevallen het recht zijn prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Gebruiker op schadevergoeding als gevolg van een eventueel verlies, winstderving en verdere (gevolg)schade.
 12. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Opdrachtgever voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Gebruiker te verrichten prestaties, een en ander op een door Gebruiker aan te geven wijze.
 13. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan verrekening toe te passen.
 14. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 15. Gebruiker staat tot geen van zijn Opdrachtgevers in een rekening-courant verhouding.
 • Artikel 11. Aansprakelijkheidsbeperking
 1. Gebruiker, noch derden die hij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. Onverminderd het vorenstaande is Gebruiker in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  o wegens niet-, of niet tijdige levering;
  o voor (foutieve) gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
  o in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 12;
  o indien de Opdrachtgever zelf of een derde het geleverde behandelt, repareert, daaraan veranderingen aanbrengt of bewerkt in de ruimste zin van het woord, het geleverde gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en/of anderszins onvakkundig gebruikt;
  o voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Gebruikers bedrijfsruimte bevinden;
  o voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  o voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 3. Indien Gebruiker in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Gebruiker slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

 4. 5


 5. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag dat geldt voor het deel van de betreffende overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 6. De Opdrachtgever zal Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Gebruiker.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker.
 • Artikel 12. Niet-toerekenbare tekortkomingen
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Gebruiker behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gebruiker alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden onder meer uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Gebruiker heeft in geval van overmacht het recht zijn verplichtingen op te schorten. Gebruiker is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gebruiker gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Gebruiker behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. Gebruiker heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de Opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
 • Artikel 13. Ontbinding
 1. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele-stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Gebruiker te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Gebruiker het recht, zonder enige ingebrekestelling, zijnerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Gebruiker is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. In geval de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal hij te allen tijde eerst Gebruiker schriftelijk in gebreke moeten stellen en Gebruiker een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen na te komen, dan wel eventuele tekortkomingen te herstellen, welke verplichtingen en tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Gebruiker verrichte prestaties, en heeft Gebruiker onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.
 • Artikel 14. Gedeeltelijke ongeldigheid
 1. Indien een of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen Gebruiker en Opdrachtgever onverbindend zou(den) blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden tussen partijen van kracht.

 2. 6


 3. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
 • Artikel 15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Gebruiker er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever te onderwerpen.
 3. Het onder 2 gestelde niet voor Consumenten.
 • Artikel 17. Risicoverdeling bij aanneming van werk
 1. Indien de Gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om rechtstreeks door de leverancier geleverd glas in opdracht van de Opdrachtgever te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, is op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
 2. De Opdrachtgever draagt vanaf het moment van levering van glas het risico daarvan. Opdrachtgever dient voor een afdoende verzekering te zorgen en het geleverde onmiddellijk te controleren op breuk e.d.
 3. De Opdrachtgever is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de Gebruiker op die dag verrichte (plaatsings)werkzaamheden op te nemen en -bij akkoordbevinding- goed te keuren. Indien de Opdrachtgever dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt de Gebruiker voor aanvang van de volgende werkdag schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de Opdrachtgever te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
 4. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot plaatsing van glas(-in-lood) juist wordt bevonden, is de Gebruiker slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Gebruiker is uitgesloten.
 5. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is de Gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. De Gebruiker is ter zake van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas, gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.
 • Artikel 18. Afmeting en andere gegevens
 1. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in het bestek en/of de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan de Gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin van het woord. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de Gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
 2. De Opdrachtgever zal nimmer kunnen verlangen dat de Gebruiker van de door hem gehanteerde hulpmiddelen, als kit, stopverf etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Mocht Gebruiker desondanks aan de wens van de Opdrachtgever tegemoet willen en kunnen komen, dan zal dit kunnen leiden tot een meerprijs dan wel vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. Deze eventuele gevolgen zullen dan voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn.
 3. Bij ontwerptekeningen voor glas-in-lood staat het de Gebruiker vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de wederpartij. Een dergelijke instemming is niet nodig indien de wijziging noodzakelijk is.

7


8


 • Artikel 19. Meer- of minderwerk
 1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
 2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.
 • Artikel 20. Schade en aansprakelijkheid
 1. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze schade is ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt.
 2. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het, in uitdrukkelijke opdracht van Opdrachtgever, leveren en plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling, alsmede voor de gevolgen van het, op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever, plaatsen in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.
 3. Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar de Gebruiker niet voor aansprakelijk gehouden kan worden.
 4. Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar Gebruiker niet voor aansprakelijk gehouden kan worden.
 5. Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas kan de Gebruiker maximaal 1 jaar garantie geven met uitzondering van (schuif)deuren en draairamen. Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de wederpartij.
 • Artikel 21. Aansprakelijkheid
Onverminderd het gestelde in artikel 11 geldt dat indien Gebruiker aansprakelijk is, die aansprakelijkheid als volgt begrensd is:
 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker , voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade c.q. indirecte schade.
 • Artikel 21. Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden
 1. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren van de Opdrachtgever, de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de Opdrachtgever voor diens rekening worden voorzien.
 2. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de Gebruiker gratis gebruik kunnen worden gemaakt; Formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de Gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast. De Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van deze steigers.
 3. De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
 4. Indien de plaatsing van glas strijd oplevert met een plaatselijke verordening (van welstand) of andere regelgeving, dan komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 5. 9


 6. Indien aan de Gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, wordt door de Gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.